สามารถเลือกซื้อหลอดไฟ Philips ชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

  1. หลอดไฟ LED
  2. หลอดฮาโลเจน
  3. หลอดฟลูออเรสเซน
  4. หลอดไส้
  5. ไฟเส้น LED