นโยบายการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 23 มิ.ย. 2560

โปรดตรวจสอบและตรวจทานข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในที่นี้อ้างถึงคำว่า “ข้อกำหนด” หรือ “เงื่อนไข” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” อย่าละเอียดถี่ถ้วน ก่อนมีการดำเนินการใช้งานเวปไซต์ https://www.onestockhome.com

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้เป็นการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และที่ให้บริการโดย OneStockHome (อ้างถึงว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติฯ ที่ บริษัท ได้กำหนดขึ้นยังใช้บังคับกับการใช้บริการ

ในกรณีที่แนวทางปฏิบัติฯ ข้อกำหนดในการใช้บริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ของเวปไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติฯ เป็นอันดับแรก และตามด้วยข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับ

การสมัครใช้บริการ การตอบรับและการปฏิเสธคำขอใช้บริการ และการยกเลิกคำขอใช้บริการ

ลูกค้า (ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กร/บริษัท) จะใช้บริการ โดยส่งคำขอใช้บริการตามที่ กำหนด

ในการอนุมัติคำขอใช้บริการของ นั้น จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ ซึ่ง ต้องทำการประเมินเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ (“บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรอง”)

ในกรณีที่ พิจารณาว่าลูกค้ามีลักษณะใด ๆ ต่อไปนี้ อาจปฏิเสธคำขอใช้บริการที่ลูกค้าได้ยื่นไว้

  • ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จในคำขอใช้บริการ
  • ลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่ลูกค้าไม่มีเงินค้างชำระกับ หรือการที่ลูกค้าชำระเงินให้แก่ ล่าช้า และความสามารถของลูกค้าในการชำระเงินโดยบัตรเครดิต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการประเมินของ )
  • กรณีอื่นที่มีการใช้บริการ อย่างไม่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถแจ้งลบ หรือ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่าน ทุกช่องทางการติดต่อของ onestockhome.com หรือ ส่งอีเมลมาที่ info@onestockhome.com

นโยบายการใช้คุกกี้

เราการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าบางส่วนใน cookies สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ และ เพื่อ วิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


การระงับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการ

ในกรณีที่ ระงับบริการ หรือยกเลิกการบริการ บริษัท ไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ไม่ต้องมีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าอย่างไร

การเชื่อมต่อไปยังเวปไซต์อื่น

หนึ่งในบริการของเราอาจจะมีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ถือเป็นรายการที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสิทธิจำกัดความรับผิดชอบในการควบคุมของข้อมูล นโยบายความปลอดภัย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามนั้น

คำสงวนสิทธิ์

บริษัทจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของบริษัท ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากบริษัทก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

กฏหมายที่บังคับใช้

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อความ เนื้อหา โดยที่อาจจะไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ

ติดต่อเรา

กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ