สามารถเลือกซื้อปุอกรณ์ไฟฟ้า Philips ชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

  1. สวิตซ์และเต้ารับ
  2. เบรคเกอร์