CPAC ซีแพค

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ ซีแพค ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี โดยมีจุดเด่นด้านนวัตกรรมสินค้าและการบริการที่หลากหลาย และ ครบวงจร ทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และ วัตถุดิบ หิน ทราย ที่ผู้บริโภครู้จักดี ภายใต้ ตรา สินค้า “CPAC” “CPAC” เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 , ISO 14001 , มอก. 18001 , ISO/IEC 17025 และ มอก. 213-2552