เอสซีจี SCG โรงงานที่อยู่คู่เมืองไทยมากว่า 100 ปี เดิมเรียกติดปากกันตามท้องตลาดว่า "ตราช้าง" "ปูนซีเมนต์ไทย" หรือ "ปูนใหญ่" โดยแบรนด์ เอสซีจี SCG ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการมายาวนาน โดย วัสดุก่อสร้าง ของ เอสซีจี SCG ประกอบไปด้วย 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก ท่อ หลังคาและอุปกรณ์หลังคา แผ่นฝ้าเพดานและฝาผนัง ไม้สังเคราะห์ ฉนวนกันความร้อน วัสดุอะคูสติก และวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ เอสซีจี SCG ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก ปัจจุบันเอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เอสซีจี มีอุดมการณ์ และบรรษัทภิบาล ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย" อ้างอิงจาก เอสซีจี ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อแบรนด์ เอสซีจี ทางบริษัท ได้จำหน่ายสินค้าในนามของ ตราช้าง เป็นหลัก โดยมีสัญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดเป็น โลโก้สีแดง หกเหลี่ยม บริษัท เอสซีจี นับได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความล้ำหน้าทางด้านนวัตกรรม และความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลต่อสังคมสูง ทำให้ผู้ค้ามั่นใจ ผู้ซื้อก็มั่นใจเมื่อใช้วัสดุก่อสร้างของเอสซีจี