คอนกรีตรักษ์โลก คอนกรีตผสมเสร็จ
 
 
 
   
  คอนกรีตรักษ์โลก เป็นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยถ่านหิน* ตาม มอก. 2135 ซึ่งเป็นการนำวัสดุทดแทน มาเป็นส่วนผสมในคอนกรีต เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโดยทั่วไปจะมีราคาที่ประหยัดกว่าคอนกรีตซิเมนต์ล้วน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของวัสดุทดแทนในแต่ละพื้นที่)

*เถ้าลอยถ่านหิน เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและได้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของคอนกรีตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น มากกว่า 50 ปี
   
มั่นใจในคุณภาพกับคอนกรีตรักษ์โลก ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกับคอนกรีตซิเมนต์ล้วน เนื่องจาก cpac ได้ออกแบบคอนกรีตทั้ง 2 ประเภท ให้มีกำลังอัดที่ 28 วัน เท่ากัน อ้างอิงจากมาตรฐานการออกแบบคอนกรีต ว.ส.ท. ACI และ BS EN โดยวัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM และ มอก.