ถังกรองไร้อากาศ ดูกราฟราคา

ถังบำบัดน้ำเสีย ประเภทถังกรองชนิดไร้อากาศ dos FILTER (ST-08)

ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังไร้กรองอากาศ (Up Flow Anaerobic Filter) ซึ่งอาศัยแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยผลสุดท้ายเป็นน้ำ ก๊าซ พลังงาน ทำให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีพอ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะขั้นแรก Primary Package Treatment Tank ช่วยลดค่าความสกปรก BOD ของน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่สอง Secondary Treatment โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับการกักน้ำเสียจากมูลก่อนเข้าสู่ถังกรองต่อไป  

 

การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี

 การเลือกใช้ อุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสีย📷