ปูนทีพีไอ ปูนปอร์ตแลนด์ TPI ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง ตราทีพีไอ ดูกราฟราคา

ปูนปอร์ตแลนด์ทีพีไอ TPI

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานโครงสร้าง ทีพีไอ TPI  ผลิตขึ้นตามคุณสมบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทีพีไอ 

 

มาตรฐานปูนทีพีไอ TPI

  • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอบข่ายการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ แบบครบทั้งในส่วนโรงงานสระบุรี สำนักงานใหญ่ และศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ จากสถาบัน AJA Registrars
  • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำนวน 2 ฉบับ ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
  • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001 ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
ข้อคำนึงการซื้อปูนทีพีไอ