TPI ทีพีไอ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็จรูปรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้ตราทีพีไอโพลีน โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ปูนซีเมนต์ทั้งหมดของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (ASTM) และสหพันธรัฐยุโรป (EU) ทั้งนี้บริษัทเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ของคนไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9002 สามารถผ่านมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถส่งออกปูนทีพีไอโพลีนไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งขึ้นชื่อว่าดูแลและระมัดระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของไทย ที่ได้รับอนุมัติฉลากคาร์บอนทั้งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ทั้งนี้ตราฉลากคาร์บอนที่ได้รับถือเป็นการรับรองกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรที่ทันสมัย ประกอบกับโรงงานปูนซีเมนต์ 4 สายการผลิต (โดยสายการผลิตที่ 4 ได้แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2559) กำลังการผลิตรวม 13.5 ล้านตันต่อปี ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกัน โดยติดกับเหมืองหินปูนของบริษัท รวมทั้งมีเครือข่ายการตลาดและการจัดส่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มทีพีไอโพลีน ยังสามารถนำพลังงานความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงปูนซีเมนต์ทั้ง 4 สายการผลิต และพลังงานเชื้อเพลิง RDF มาผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้กลุ่มบริษัททีพีไอโพลีนเป็นผู้นำในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม