บริษัทได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด มีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งบริษัทขึ้นนั้น เป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีขึ้นเองภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นรายแรกของประเทศ บริษัทจึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลานั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้รับรองการได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวแก่บริษัท ในปี พ.ศ.2503 เป็นปีแรกที่สายการผลิตซึ่ง ประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน ได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก ชุบสังกะสีเป็นครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จำนวน 1,000 แผ่นแรกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวง ชนชาวไทย