สามารถเลือกซื้อโคมไฟภายใน Philips ชนิดต่างๆ ได้ดังนี้ 

  1. โคมไฟถนน
  2. โคมไฟปักดิน