INGCO เป็นแบรนด์เครื่องมือช่างคุณภาพมาตรฐานยุโรป มีจําหน่ายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพ ความทนทานแข็งแรงของสินค้าและราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก ด้วยแนวคิดที่ว่า " Make The World In Your Hands เราพร้อมนําเครื่องมือช่างคุณภาพอุตสาหกรรมไปสู่บ้านของท่าน "