BSG GLASS “Design Solution & Life Protection” ในนามบริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระจกนิรภัย ( Safety Glass ) กระจกลามิเนต ( Laminated Glass ) กระจกตกแต่งภายใน ( Interior Glass ) และกระจกตกแต่งภายนอก ( Exterior Glass ) ภายใต้ชื่อตราสินค้าว่า "กระจกบีเอสจี" ด้วยการสั่งสมความเชี่ยวชาญของ BSG GLASS โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2505 ในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนเฮงเส็ง อุตสาหกรรม" เริ่มจากการผลิตและจำหน่ายกระจกรถยนต์ ( Tempered Safety Glass ) ต่อมามีการขยายโรงงานผลิตกระจกและกำลังการผลิตกระจก และก่อตั้งเป็น "บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด" ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดย BSG GLASS มีเป้าหมายที่จะเป็นโรงงานผลิตกระจกในระดับ "The World Class Glass"