BISW บลกท

โรงเหล็กกรุงเทพ เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และราคาสมเหตุสมผล มีความสามารถในการผลิตเหล็กได้ตรงตามมาตรฐาน มอก. ปัจจุบัน เริ่มได้มีการผลิตเหล็กดัดสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยให้หน้างานสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าแรงในการก่อสร้างหน้างานได้อย่างมีนัยสำคัญ เหล็กเส้นทุกเส้นที่ผลิตล้วนได้รับมาตรฐาน มอก. บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.) ผู้ผลิตเหล็กแท่ง(Billet)และจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม,เหล็กลวด,เหล็กเพลาดำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) นโยบายคุณภาพ Quality Policy “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มั่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ Quality Objective เพื่อให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ไว้ดังนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นควบคุม ดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ(KPLs)ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ต่อเดือน บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการควบคุมให้จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 รายการต่อเดือน