Red Hand PVC Electric Telecom Conduit YELLOW Price Chart

ท่อและข้อต่องานร้อยสายไฟ 

ท่อสีเหลือง ตรามือ 


ท่อพีวีซีสีเหลืองสำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า  จึงไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว และไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ท่อสีเหลืองจะฝังในผนัง ท่อร้อยสายได้รับรองมาตรฐาน มอก. 216-2524 สต็อกซีเล็ค พีวีซี