Concrete Rings Price Chart

วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อซีเมนต์ และ ฝาปิดวงส้วม

ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามแบบมาตราอุตสาหกรรม (มอก.)


วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อเกรอะคอนกรีต 


คุณสมบัติ วงคอนกรีต วงส้วม หรือ วงบ่อซีเมนต์ ใช้สำหรับทำบ่อเกรอะ สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม, เทก้นหลุมฟุตติ้ง ยกพื้นคอนกรีต หรือ ใช้ปลูกต้นไม้ หรือใช้ในการเกษตร เช่น สวนมะนาว เป็นต้น

ข้อดี วงคอนกรีต วงส้วม หรือ วงบ่อซีเมนต์ มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการขนย้าย

ขนาดที่ผลิต เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 60 , 80 และ 100 เซนติเมตร